欢迎金沙游戏app下载大厅!

2019年公开发表的论文统计

2020年05月09日 
论文标题  发表期刊  论文全部作者  作者(第一或 通讯 或 参与) 发表时间 广大排名 期刊类别
1 FXR   deficiency alters bile acid pool composition and exacerbates chronic alcohol   induced liver injury DIGESTIVE   AND LIVER DISEASE Kong,   Bo[ 1 , 2 ];Zhang, Min[ 5 ];Huang, Mingxing[ 6 ];Rizzolo, Dan[ 2 ];Armstrong,   Laura E.[ 2 ];Schumacher, Justin D.[ 2 ];Chow, Monica D.[ 7 ];Lee, Yi-Horng[   8 ];Guo, Grace L.[ 2 , 3 , 4 ] 孔波 2019-4-1 第一单位 SCI
2 Phosphorylation   of LIFR promotes prostate cancer progression by activating the AKT pathway CANCER   LETTERS Shao,   Jialiang[ 1 , 2 ];Zhu, Wencheng[ 3 ];Ding, Yufeng[ 4 ];Zhu, Hongwen[ 5   ];Jing, Xiaoqian[ 6 ];Yu, Hua[ 1 ];Lu, Mujun[ 4 ];Qiao, Yunbo[ 1 ];Wang,   Xiang[ 2 ];Ai, Hua[ 7 , 8 ];Wang, Xiongjun[ 1 ] Shao,   Jialiang乔云波,王雄军 2019-1-1 第一单位 SCI
3 Derepression   of LOXL4 inhibits liver cancer growth by reactivating compromised p53 CELL   DEATH AND DIFFERENTIATION Shao,   Jialiang[ 1 , 2 ];Lu, Jiongjiong[ 3 ];Zhu, Wencheng[ 4 ];Yu, Hua[ 4 ];Jing,   Xiaoqian[ 5 ];Wang, Yi-Lin[ 6 , 7 ];Wang, Xiang[ 2 ];Wang, Xiong-Jun[ 1 , 2 ] Shao,   Jialiang,王雄军 2019-11-1 第一单位 SCI
4 Mapping   the genetic patterns of plants in the region of the Qinghai-Tibet Plateau:   Implications for conservation strategies DIVERSITY   AND DISTRIBUTIONS Yu,   Haibin[ 1 ];Favre, Adrien[ 2 ];Sui, Xinghua[ 3 ];Chen, Zhao[ 4 ];Qi, Wei[ 5   ];Xie, Guowen[ 1 ] 于海彬 2019-2-1 第一单位 SCI
5 Rapid   masculinization and effects on the liver of female western mosquitofish   (Gambusia affinis) by norethindrone CHEMOSPHERE Hou,   Liping[ 1 ];Chen, Shangduo[ 1 ];Chen, Hongxing[ 2 ];Ying, Guangguo[ 2 ];Chen,   Diyun[ 3 ];Liu, Juan[ 4 , 5 ];Liang, Ye[ 1 ];Wu, Rongrong[ 1 ];Fang, Xuwen[ 1   ];Zhang, Cuiping[ 1 ];Xie, Lingtian[ 2 ] 侯丽萍,陈山多 2019-2-1 第一单位 SCI
6 Transcriptomic   and physiological changes in western mosquitofish (Gambusia affinis) after   exposure to norgestrel ECOTOXICOLOGY   AND ENVIRONMENTAL SAFETY Hou,   Liping[ 1 , 2 ];Chen, Shanduo[ 1 ];Liu, Juan[ 3 ];Guo, Jingwen[ 4 ];Chen,   Zhong[ 5 ];Zhu, Qiaoling[ 5 ];Zhang, Wei[ 6 ];Xu, GuoLiang[ 7 ];Liang, Ye[ 1   ];Wu, Rongrong[ 1 ];Fang, Xuwen[ 1 ];Zhang, Cuiping[ 1 ];Xing, Ke[ 1 ] 侯丽萍 2019-4-30 第一单位 SCI
7 Effect   of fasting and subsequent refeeding on the transcriptional profiles of brain   in juvenile Spinibarbus hollandi PLOS   ONE Yang,   Yang[ 1 , 2 , 3 ];Zhou, Huiqiang[ 1 ];Shu, Hu[ 1 ];Zhong, Dongming[ 1   ];Zhang, Mingqing[ 1 ];Xia, Jun Hong[ 2 , 3 ] 舒琥 2019-3-28 第一单位 SCI
8 Chemical   constituents of the trunks and roots of Thuja sutchuenensis FITOTERAPIA Guo,   Xueying[ 1 , 2 ];Wang, Miaomiao[ 2 , 3 ];Wu, Jiafeng[ 2 ];Wu, Guiyun[ 2   ];Zhang, Xiao[ 2 ];Huo, Luqiong[ 2 , 3 ];Liu, Hongxin[ 4 ];Chen, Yihong[ 5   ];Xie, Guowen[ 1 ];Tan, Haibo[ 2 ];Qiu, Sheng-Xiang[ 2 ] 郭雪莹,谢国文 2019-4-1 第一单位 SCI
9 Imaging   dynamic changes of an intracellular cysteine pool that responds to the   stimulation of external oxidative stress ANALYST Chen,   Kun[ 1 ];Zhang, Meng[ 2 ];Qi, Yalin[ 2 ];Fan, Jing[ 1 ];Ma, Xiang[ 1 ];Zhu,   Hailiang[ 2 ];Qian, Yong[ 3 ] 陈鲲 2019-4-7 第一单位 SCI
10 The   complete mitochondrial genome of the tube-nosed bat Murina cyclotis   (Chiroptera: Vespertilionidae) in China MITOCHONDRIAL   DNA PART B-RESOURCES Yue,   Yang[ 1 ];Huang, Zhenglanyi[ 1 ];Li, Fang[ 1 ];Thapa, Sanjan[ 1 ];Hu, Yifeng[   1 ];Wu, Yi[ 1 ];Yu, Wenhua[ 1 ] 岳阳,吴毅,余文华 2019-7-3 第一单位 SCI
11 Arboviruses   and the Challenge to Establish Systemic and Persistent Infections in   Competent Mosquito Vectors: The Interaction With the RNAi Mechanism FRONTIERS   IN PHYSIOLOGY Liu,   Jisheng[ 1 ];Swevers, Luc[ 2 ];Kolliopoulou, Anna[ 2 ];Smagghe, Guy[ 3 ] 刘吉升1 2019-7-11 第一单位 SCI
12 The   functional identification of glycine-rich TtASR from Tetragonia tetragonoides   (Pall.) Kuntze involving in plant abiotic stress tolerance PLANT   PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Ye,   Yuyan[ 1 ];Lin, Ruoyi[ 2 , 3 , 4 , 5 ];Su, Huaxiang[ 2 , 3 , 4 , 6 ];Chen,   Hongfeng[ 2 , 3 , 4 ];Luo, Ming[ 2 , 3 , 4 ];Yang, Lixiang[ 1 ];Zhang, Mei[ 2   , 3 , 4 ] 叶玉妍(研究生),杨礼香 2019-10-1 第一单位 SCI
13 ECHINACOSIDE   AND VERBASCOSIDE AMELIORATE HEPATOTOXICITY AND AGING IN D-GALACTOSE INDUCED   AGING MICE HEPATOLOGY Xiong,   Wenting[ 1 ];Zhong, Xin[ 2 ];Kong, Bo[ 1 ];Liang, Xiaoling[ 1 ];Xie, Yuxin[ 1   ];Wu, Biyu[ 1 ];Chen, Kun[ 1 ] 熊文婷 2019-10-1 第一单位 SCI,CPCI-S
14 Identification   of conserved and novel miRNAs responsive to heat stress in flowering Chinese   cabbage using high-throughput sequencing SCIENTIFIC   REPORTS Ahmed,   Waqas[ 1 ];Xia, Yanshi[ 1 ];Zhang, Hua[ 2 ];Li, Ronghua[ 1 ];Bai, Guihua[ 3   ];Siddique, Kadambot H. M.[ 4 , 5 ];Guo, Peiguo[ 1 ] 郭培国 2019-10-17 第一单位 SCI
15 Thallium   contamination in farmlands and common vegetables in a pyrite mining city and   potential health risks ENVIRONMENTAL   POLLUTION Liu,   Juan[ 1 , 2 ];Li, Nuo[ 1 ];Zhang, Weilong[ 1 ];Wei, Xudong[ 1 ];Tsang, Daniel   C. W.[ 3 ];Sun, Yubing[ 4 ];Luo, Xuwen[ 1 ];Bao, Zhi'an[ 5 ];Zheng, Wentao[ 1   ];Wang, Jin[ 1 ];Xu, Guoliang[ 2 ];Hou, Liping[ 6 ];Chen, Yongheng[ 1 ];Feng,   Yuexing[ 7 ] 刘娟,侯丽萍 2019-5-1 第一单位 SCI
16 Response   of microbial communities and interactions to thallium in contaminated   sediments near a pyrite mining area ENVIRONMENTAL   POLLUTION Liu,   Juan[ 1 ];Yin, Meiling[ 1 ];Zhang, Weilong[ 1 ];Tsang, Daniel C. W.[ 2 ];Wei,   Xudong[ 1 ];Zhou, Yuting[ 1 ];Xiao, Tangfu[ 1 ];Wang, Jin[ 1 ];Dong, Xinjiao[   3 ];Sun, Yubing[ 4 ];Chen, Yongheng[ 1 ];Li, Hui[ 5 ];Hou, Liping[ 6 ] 刘娟,侯丽萍 2019-5-1 第一单位 SCI
17 A   BODIPY-based “OFF-ON” fluorescent probe for fast and selective detection of   hypochlorite in living cells Dyes   Pigm. Shi,   Wen-Jing[1];Huang, Yan[1];Liu, Wancui[1];Xu, Dan[2];Chen, Shu-Ting[1];Liu,   Fenggang[1];Hu, Jiaqin[2];Zheng, Liyao[1];Chen, Kun[2]; 史文静,陈鲲 2019-11-1 第一单位 EI,SCI
18 Transcriptional   profiling of skeletal muscle reveals starvation response and compensatory   growth in Spinibarbus hollandi BMC   GENOMICS Yang,   Yang[ 1 ];Zhou, Huiqiang[ 1 ];Hou, Liping[ 1 ];Xing, Ke[ 1 ];Shu, Hu[ 1 ] 杨杨,舒琥 2019-12-5 第一单位 SCI
19 CRISPR/Cas9-mediated   targeted mutagenesis of GmLHY genes alters plant height and internode length   in soybean BMC   PLANT BIOLOGY Cheng,   Qun[ 1 ];Dong, Lidong[ 1 ];Su, Tong[ 2 , 3 ];Li, Tingyu[ 1 ];Gan, Zhuoran[ 1   ];Nan, Haiyang[ 1 ];Lu, Sijia[ 1 ];Fang, Chao[ 1 ];Kong, Lingping[ 1 ];Li,   Haiyang[ 1 ];Hou, Zhihong[ 1 ];Kou, Kun[ 2 , 3 ];Tang, Yang[ 1 ];Lin, Xiaoya[   1 ];Zhao, Xiaohui[ 1 ];Chen, Liyu[ 1 ];Liu, Baohui[ 1 , 2 ];Kong, Fanjiang[ 1   , 2 ] 程群 2019-12-18 第一单位 SCI
20  The mitochondrial genome of Murina   shuipuensis (Chiroptera: Vespertilionidae) from China.   Mitochondrial DNA Part B Zhenglanyi   Huang, Yang Yue, Sanjan Thapa, Yifeng Hu, Yi Wu, Wenhua Yu. 黄正澜懿,吴毅,余文华 2019,4(2):2588-2590 第一单位 SCI
21 The   calmodulin-binding protein IQM1 interacts with CATALASE2 to affect pathogen   defense.    Plant   Physiology  吕天晓,李晓明(校外,中科院华南植物园,共同第一作者),范甜,罗慧婷(硕士,已毕业),谢楚萍,周玉萍,田长恩(通讯作者)。 吕天晓 2019-11-4 第一单位 SCI
22 Genetic   improvement of the shoot architecture and yield in soya bean plants via the   manipulation of GmmiR156b PLANT   BIOTECHNOLOGY JOURNAL Sun,   Zhengxi[ 1 , 2 , 3 ];Su, Chao[ 2 ];Yun, Jinxia[ 1 ];Jiang, Qiong[ 2 ];Wang,   Lixiang[ 1 ];Wang, Youning[ 1 ];Cao, Dong[ 4 ];Zhao, Fang[ 2 ];Zhao,   Qingsong[ 5 ];Zhang, Mengchen[ 5 ];Zhou, Bin[ 6 ];Zhang, Lei[ 6 ];Kong,   Fanjiang[ 4 , 7 ];Liu, Baohui[ 4 , 7 ];Tong, Yiping[ 2 ];Li, Xia[ 1 ] 孔凡江,刘宝辉 2019-1-1 第七单位 SCI
23 A   cation diffusion facilitator, GmCDF1, negatively regulates salt tolerance in   soybean PLOS   GENETICS Zhang,   Wei[ 1 ];Liao, Xiliang[ 1 ];Cui, Yanmei[ 1 ];Ma, Weiyu[ 1 ];Zhang, Xinnan[ 1   ];Du, Hongyang[ 1 ];Ma, Yujie[ 1 ];Ning, Lihua[ 2 ];Wang, Hui[ 1 , 3 ];Huang,   Fang[ 1 ];Yang, Hui[ 1 ];Kan, Guizhen[ 1 ];Yu, Deyue[ 1 , 3 ] 喻德跃 2019-1-1 第三单位 SCI
24 Base-Editing-Mediated   R17H Substitution in Histone H3 Reveals Methylation-Dependent Regulation of   Yap Signaling and Early Mouse Embryo Development CELL   REPORTS Yang,   Guang[ 1 , 2 , 3 ];Zhou, Changyang[ 4 ];Wang, Ran[ 2 , 3 ];Huang, Shisheng[ 1   ];Wei, Yu[ 4 ];Yang, Xianfa[ 1 , 2 , 3 ];Liu, Yajing[ 1 ];Li, Jianan[ 1 ];Lu,   Zongyang[ 1 ];Ying, Wenqin[ 4 ];Li, Xiajun[ 1 ];Jing, Naihe[ 1 , 2 , 3   ];Huang, Xingxu[ 1 ];Yang, Hui[ 4 ];Qiao, Yunbo[ 5 ] 乔云波 2019-1-8 第五单位 SCI
25 Loss   of Function of the E1-Like-b Gene Associates With Early Flowering Under   Long-Day Conditions in Soybean FRONTIERS   IN PLANT SCIENCE Zhu,   Jianghui[ 1 ];Takeshima, Ryoma[ 2 ];Harigai, Kohei[ 1 ];Xu, Meilan[ 1 , 3   ];Kong, Fanjiang[ 3 , 4 ];Liu, Baohui[ 4 ];Kanazawa, Akira[ 1 ];Yamada,   Tetsuya[ 1 ];Abe, Jun[ 1 ] 孔凡江,刘宝辉 2019-1-8 第四单位 SCI
26 Daytime   temperature is sensed by phytochrome B in Arabidopsis through a   transcriptional activator HEMERA NATURE   COMMUNICATIONS Qiu,   Yongjian[ 1 ];Li, Meina[ 1 , 2 ];Kim, Ruth Jean-Ae[ 1 ];Moore, Carisha M.[ 1   ];Chen, Meng[ 1 ] 李美娜 2019-1-11 第二单位 SCI
27 An   efficient method for multigene co-interference by recombinant Bombyx mori   nucleopolyhedrovirus MOLECULAR   GENETICS AND GENOMICS Zheng,   Hao[ 1 , 2 ];Ren, Feifei[ 1 , 2 ];Lu, Qiuyuan[ 1 , 2 ];Cao, Zhenming[ 1 , 2   ];Song, Jichen[ 3 ];Feng, Min[ 1 , 2 ];Liu, Jisheng[ 4 ];Sun, Jingchen[ 1 , 2   ] 刘吉升 2019-2-1 第四单位 SCI
28 Assessing   the Influence of Dietary History on Gut Microbiota CURRENT   MICROBIOLOGY Yang,   Bo[ 1 , 2 ];Ye, Chang[ 1 ];Yan, Bingyu[ 1 ];He, Xionglei[ 1 ];Xing, Ke[ 3 ] 邢珂 2019-2-1 第三单位 SCI
29 TRIM2   is a novel promoter of human colorectal cancer SCANDINAVIAN   JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Cao,   Hua[ 1 ];Fang, Yi[ 1 ];Liang, Qiwen[ 2 ];Wang, Jianzhong[ 1 ];Luo, Bijun[ 1   ];Zeng, Guanghao[ 1 ];Zhang, Tingting[ 1 ];Jing, Xiaoqian[ 3 ];Wang,   Xiongjun[ 4 ] 王雄军 2019-2-1 第四单位 SCI
30 ZmMADS69   functions as a flowering activator through the ZmRap2.7-ZCN8 regulatory   module and contributes to maize flowering time adaptation NEW   PHYTOLOGIST Liang,   Yameng[ 1 ];Liu, Qiang[ 2 ];Wang, Xufeng[ 1 , 3 ];Huang, Cheng[ 1 , 4 ];Xu,   Guanghui[ 1 ];Hey, Stefan[ 2 ];Lin, Hung-Ying[ 2 ];Li, Cong[ 1 ];Xu, Dingyi[   1 ];Wu, Lishuan[ 1 ];Wang, Chenglong[ 1 ];Wu, Weihao[ 1 ];Xia, Jinliang[ 1   ];Han, Xu[ 1 ];Lu, Sijia[ 5 ];Lai, Jinsheng[ 1 ];Song, Weibin[ 1 ];Schnable,   Patrick S.[ 2 , 6 ];Tian, Feng[ 1 ] 芦思佳 2019-3-1 第五单位 SCI
31 Glucosamine   induces increased musclin gene expression through endoplasmic reticulum   stress-induced unfolding protein response signaling pathways in mouse   skeletal muscle cells FOOD   AND CHEMICAL TOXICOLOGY Guo,   Qian[ 1 ];Hu, Hailong[ 1 ];Zhou, Ying[ 1 ];Yan, Yuheng[ 1 ];Wei, Xiangjuan[ 1   ];Fan, Xingpei[ 1 ];Yang, Daqian[ 1 ];He, Hongjuan[ 1 ];Oh, Yuri[ 2 ];Chen,   Kun[ 3 ];Wu, Qiong[ 1 ];Liu, Chuanpeng[ 1 ];Gu, Ning[ 1 ] 陈鲲 2019-3-1 第三单位 SCI
32 Tyrosine   phosphorylation activates 6-phosphogluconate dehydrogenase and promotes tumor   growth and radiation resistance NATURE   COMMUNICATIONS Liu,   Ruilong[ 1 , 2 ];Li, Wenfeng[ 3 ];Tao, Bangbao[ 4 ];Wang, Xiongjun[ 5 ];Yang,   Zhuo[ 6 ];Zhang, Yajuan[ 1 , 2 ];Wang, Chenyao[ 7 ];Liu, Rongzhi[ 8 ];Gao,   Hong[ 1 , 2 ];Liang, Ji[ 1 , 2 ];Yang, Weiwei[ 1 , 2 ] 王雄军 2019-3-1 第五单位 SCI
33 The   RCC1 family protein SAB1 negatively regulates ABI5 through multidimensional   mechanisms during postgermination in Arabidopsis NEW   PHYTOLOGIST Ji,   Hongtao[ 1 ];Wang, Shuangfeng[ 2 ];Cheng, Chunhong[ 2 ];Li, Ran[ 3 ];Wang,   Zhijuan[ 1 ];Jenkins, Gareth I.[ 4 ];Kong, Fanjiang[ 5 , 6 ];Li, Xia[ 1 ] 孔凡江 2019-4-1 第六单位 SCI
34 A   new dominant locus, E11, controls early flowering time and maturity in   soybean MOLECULAR   BREEDING Wang,   Feifei[ 1 , 2 ];Nan, Haiyang[ 3 ];Chen, Liyu[ 3 ];Fang, Chao[ 1 , 2 ];Zhang,   Hanyun[ 4 ];Su, Tong[ 1 , 2 ];Li, Shichen[ 1 , 2 ];Cheng, Qun[ 3 ];Dong,   Lidong[ 3 ];Liu, Baohui[ 1 , 3 ];Kong, Fanjiang[ 1 , 3 ];Lu, Sijia[ 3 ] 南海洋,陈丽玉,程群,董利东,刘宝辉,孔凡江,芦思佳 2019-5-1 第三单位 SCI
35 Effects   of cold storage on the quality of Trichogramma dendrolimi Matsumura   (Hymenoptera: Trichogrammatidae) reared on artificial medium PEST   MANAGEMENT SCIENCE Lu,   Xin[ 1 ];Han, Shichou[ 1 ];Li, Jun[ 1 ];Liu, Jisheng[ 2 ];Li, Zhigang[ 1 ] 刘吉升 2019-5-1 第二单位 SCI
36 Rapid   identification of consistent novel QTLs underlying long-juvenile trait in   soybean by multiple genetic populations and genotyping-by-sequencing MOLECULAR   BREEDING Fang,   Chao[ 1 , 2 ];Chen, Liyu[ 3 ];Nan, Haiyang[ 3 ];Kong, Lingping[ 3 ];Li, Yong[   1 ];Zhang, Hanyun[ 4 ];Li, Haiyang[ 3 ];Li, Tingyu[ 3 ];Tang, Yang[ 3 ];Hou,   Zhihong[ 3 ];Dong, Lidong[ 3 ];Cheng, Qun[ 3 ];Lin, Xiaoya[ 3 ];Zhao,   Xiaohui[ 3 ];Yuan, Xiaohui[ 5 ];Liu, Baohui[ 1 , 3 ];Kong, Fanjiang[ 1 , 3   ];Lu, Sijia[ 3 ] 陈丽玉,刘宝辉,孔凡江, 2019-6-1 第三单位 SCI
37 MtBZR1   Plays an Important Role in Nodule Development in Medicago truncatula INTERNATIONAL   JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Cui,   Can[ 1 ];Wang, Hongfeng[ 2 ];Hong, Limei[ 1 ];Xu, Yiteng[ 1 ];Zhao, Yang[ 1   ];Zhou, Chuanen[ 1 ] 王洪峰 2019-6-2 第二单位 SCI
38 Overexpression   of a soybean YABBY gene, GmFILa, causes leaf curling in Arabidopsis thaliana BMC   PLANT BIOLOGY Yang,   Hui[ 1 , 2 ];Shi, Guixia[ 3 ];Li, Xiao[ 1 ];Hu, Dezhou[ 1 ];Cui, Yanmei[ 1   ];Hou, Jinfeng[ 1 ];Yu, Deyue[ 1 , 2 ];Huang, Fang[ 1 ] 杨慧,喻德跃 2019-6-3 第二单位 SCI
39 The   effects of binary mixtures of estradiol and progesterone on transcriptional   expression profiles of genes involved in hypothalamic-pituitary-gonadal axis   and circadian rhythm signaling in embryonic zebrafish (Danio rerio) ECOTOXICOLOGY   AND ENVIRONMENTAL SAFETY Liang,   Yan-Qiu[ 1 ];Huang, Guo-Yong[ 2 ];Zhen, Zhen[ 3 ];Tian, Fei[ 4 ];Hou, Liping[   5 ];Lin, Zhong[ 1 ];Ying, Guang-Guo[ 2 ] 侯丽萍 2019-6-15 第五单位 SCI
40 Identification   of Loci and Candidate Genes Responsible for Pod Dehiscence in Soybean via   Genome-Wide Association Analysis Across Multiple Environments FRONTIERS   IN PLANT SCIENCE Hu,   Dezhou[ 1 ];Kan, Guizhen[ 1 ];Hu, Wei[ 1 ];Li, Yali[ 1 ];Hao, Derong[ 2 ];Li,   Xiao[ 1 ];Yang, Hui[ 1 , 3 ];Yang, Zhongyi[ 1 ];He, Xiaohong[ 1 ];Huang,   Fang[ 1 ];Yu, Deyue[ 1 , 3 ] 喻德跃 2019-6-21 第三单位 SCI
41 Chromosome-level   genome assembly of Triplophysa tibetana, a fish adapted to the harsh   high-altitude environment of the Tibetan Plateau MOLECULAR   ECOLOGY RESOURCES Yang,   Xuefen[ 1 ];Liu, Haiping[ 2 ];Ma, Zhihong[ 1 ];Zou, Yu[ 3 ];Zou, Ming[ 3   ];Mao, Youzhi[ 4 ];Li, Xiaomei[ 5 ];Wang, Huan[ 4 ];Chen, Tiansheng[ 1   ];Wang, Weimin[ 1 ];Yang, Ruibin[ 1 ] 李小梅 2019-7-1 第五单位 SCI
42 QTL   mapping for leaf morphology traits in a large maize-teosinte population MOLECULAR   BREEDING Fu,   Yuhua[ 1 , 2 ];Xu, Guanghui[ 2 ];Chen, Huafeng[ 2 ];Wang, Xufeng[ 2 ];Chen,   Qiuyue[ 2 ];Huang, Cheng[ 2 , 3 ];Li, Dan[ 2 ];Xu, Dingyi[ 2 ];Tian, Jinge[ 2   ];Wu, Weihao[ 2 ];Lu, Sijia[ 4 ];Li, Cong[ 2 , 5 ];Tian, Feng[ 2 ] 芦思佳 2019-7-1 第四单位 SCI
43 Medroxyprogesterone   acetate affects sex differentiation and spermatogenesis in zebrafish AQUATIC   TOXICOLOGY Shi,   Wen-Jun[ 1 , 2 , 3 ];Ma, Dong-Dong[ 1 , 2 ];Jiang, Yu-Xia[ 3 ];Xie, Lingtian[   1 , 2 ];Zhang, Jin-Na[ 3 ];Huang, Guo-Yong[ 1 , 2 ];Chen, Hong-Xing[ 1 , 2 ,   3 , 4 ];Hou, Li-Ping[ 4 ];Liu, You-Sheng[ 1 , 2 ];Ying, Guang-Guo[ 1 , 2 ] 侯丽萍 2019-7-1 第四单位 SCI
44 Artificial   selection on GmOLEO1 contributes to the increase in seed oil during soybean   domestication PLOS   GENETICS Zhang,   Dan[ 1 ];Zhang, Hengyou[ 2 ];Hu, Zhenbin[ 3 ];Chu, Shanshan[ 1 ];Yu, Kaiye[ 1   ];Lv, Lingling[ 1 ];Yang, Yuming[ 4 ];Zhang, Xiangqian[ 1 ];Chen, Xi[ 1   ];Kan, Guizhen[ 4 ];Tang, Yang[ 5 ];An, Yong-Qiang Charles[ 6 ];Yu, Deyue[ 4   , 5 ] 汤杨,喻德跃 2019-7-1 第五单位 SCI
45 UDP-glucose   accelerates SNAI1 mRNA decay and impairs lung cancer metastasis NATURE Wang,   Xiongjun[ 1 , 2 , 3 ];Liu, Ruilong[ 1 , 2 ];Zhu, Wencheng[ 1 ];Chu, Huiying[   4 ];Yu, Hua[ 1 , 2 ];Wei, Ping[ 5 ];Wu, Xueyuan[ 6 ];Zhu, Hongwen[ 7 ];Gao,   Hong[ 1 , 2 ];Liang, Ji[ 1 , 2 ];Li, Guohui[ 4 ];Yang, Weiwei[ 1 , 2 ] 王雄军1 2019-7-4 第三单位 SCI
46 Genome-wide   characterization of SPL family in Medicago truncatula reveals the novel roles   of miR156/SPL module in spiky pod development BMC   GENOMICS Wang,   Hongfeng[ 1 , 2 ];Lu, Zhichao[ 1 ];Xu, Yiteng[ 1 ];Kong, Lingcui[ 1 ];Shi,   Jianjun[ 1 ];Liu, Yafei[ 1 ];Fu, Chunxiang[ 3 ];Wang, Xiaoshan[ 4 ];Wang,   Zeng-Yu[ 5 , 6 ];Zhou, Chuanen[ 1 ];Han, Lu[ 1 ] 王洪峰1 2019-7-5 第二单位 SCI
47 Mechanisms   of titanium dioxide nanoparticle-induced oxidative stress and modulation of   plasma glucose in mice ENVIRONMENTAL   TOXICOLOGY Hu,   Hailong[ 1 ];Fan, Xingpei[ 1 ];Yin, Yao[ 1 ];Guo, Qian[ 1 ];Yang, Daqian[ 1   ];Wei, Xiangjuan[ 1 ];Zhang, Boya[ 1 ];Liu, Jing[ 1 ];Wu, Qiong[ 1 ];Oh,   Yuri[ 2 ];Chen, Kun[ 3 , 4 ];Feng, Yujie[ 5 ];Hou, Liping[ 5 ];Li, Li[ 1   ];Gu, Ning[ 1 ] 陈鲲 2019-11-1 第四单位 SCI
48 Functional   divergence between soybean FLOWERING LOCUS T orthologues FT2a and FT5a in   post-flowering stem growth JOURNAL   OF EXPERIMENTAL BOTANY Takeshima,   Ryoma[ 1 , 2 ];Nan, Haiyang[ 3 ];Harigai, Kohei[ 1 ];Dong, Lidong[ 3 ];Zhu,   Jianghui[ 1 ];Lu, Sijia[ 3 ];Xu, Meilan[ 1 , 4 ];Yamagishi, Noriko[ 5   ];Yoshikawa, Nobuyuki[ 5 ];Liu, Baohui[ 3 , 4 ];Yamada, Tetsuya[ 1 ];Kong,   Fanjiang[ 3 , 4 ];Abe, Jun[ 1 ] 南海洋,刘宝辉,孔凡江 2019-8-1 第三单位 SCI
49 A   revision of the geographical distributions of the shrews Crocidura tanakae   and C. attenuata based on genetic species identification in the mainland of   China ZOOKEYS Li,   Yaoyao[ 1 ];Li, Haotian[ 1 ];Motokawa, Masaharu[ 2 ];Wu, Yi[ 3 ];Harada,   Masashi[ 4 ];Sun, Huimei[ 1 ];Mo, Xinmin[ 1 ];Wang, Jing[ 1 ];Li, Yuchun[ 1 ] 吴毅 2019-8-5 第三单位 SCI
50 Perspectives   on the Application of Genome-Editing Technologies in Crop Breeding MOLECULAR   PLANT Hua,   Kai[ 1 ];Zhang, Jinshan[ 1 ];Botella, Jose Ramon[ 2 ];Ma, Changle[ 3 ];Kong,   Fanjiang[ 4 ];Liu, Baohui[ 4 ];Zhu, Jian-Kang[ 1 , 5 ] 孔凡江,刘宝辉, 2019-8-5 第四单位 SCI
51 HEADLESS   Regulates Auxin Response and Compound Leaf Morphogenesis in Medicago   truncatula FRONTIERS   IN PLANT SCIENCE Wang,   Hongfeng[ 1 , 2 ];Xu, Yiteng[ 1 ];Hong, Limei[ 1 ];Zhang, Xue[ 1 ];Wang,   Xiao[ 1 ];Zhang, Jing[ 1 ];Ding, Zhaojun[ 1 ];Meng, Zhe[ 3 ];Wang, Zeng-Yu[ 4   ];Long, Ruicai[ 5 ];Yang, Qingchuan[ 5 ];Kong, Fanjiang[ 2 ];Han, Lu[ 1   ];Zhou, Chuanen[ 1 ] 王洪峰1,孔凡江 2019-8-16 第二单位 SCI
52 Polyphenols   extract from lotus seedpod (Nelumbo nucifera Gaertn.): Phenolic compositions,   antioxidant, and antiproliferative activities FOOD   SCIENCE & NUTRITION Shen,   Yingbin[ 1 , 2 ];Guan, Yifu[ 3 ];Song, Xun[ 4 ];He, Jialiang[ 5 ];Xie,   Zhenxing[ 6 ];Zhang, Youwei[ 7 ];Zhang, Hui[ 8 ];Tang, Dan[ 9 ] 申迎宾1 2019-9-1 第二单位 SCI
53 Molecular   phylogeographic analyses and species delimitations reveal that Leopoldamys   edwardsi (Rodentia: Muridae) is a species complex INTEGRATIVE   ZOOLOGY Li,   Haotian[ 1 ];Kong, Lingming[ 1 ];Wang, Kaiyun[ 2 ];Zhang, Shuping[ 2   ];Motokawa, Masaharu[ 3 ];Wu, Yi[ 4 ];Wang, Wenquan[ 5 ];Li, Yuchun[ 1 ] 吴毅 2019-9-1 第四单位 SCI
54 Paeoniflorin   Inhibits Mesangial Cell Proliferation and Inflammatory Response in Rats With   Mesangial Proliferative Glomerulonephritis Through PI3K/AKT/GSK-3 beta   Pathway PROCEEDINGS   OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA Zhu,   Fangfang[ 1 , 2 ];Feng, Mingye[ 3 ];Sinha, Rahul[ 1 , 2 ];Murphy, Matthew   Philip[ 1 , 2 , 4 ];Luo, Fujun[ 5 , 8 ];Kao, Kevin S.[ 1 , 2 , 9 ];Szade,   Krzysztof[ 1 , 2 ];Seita, Jun[ 1 , 2 , 10 ];Weissman, Irving L.[ 1 , 6 , 7 ] 罗福军 2019-9-10 第八单位 SCI
55 Measuring   the Two-Dimensional Temperature Profile of Carbon Fiber Reinforced Polymers   During Drilling Using Distributed Fiber Sensing CANCER   RESEARCH Jing,   Xiaoqian[ 1 , 2 , 3 ];Wang, Xiong-jun[ 4 ];Zhang, Tao[ 1 ];Zhu, Wencheng[ 5   ];Fang, Yi[ 6 ];Wu, Haoxuan[ 1 , 2 ];Liu, Xinyu[ 7 ];Ma, Ding[ 8 ];Ji,   Xiaopin[ 1 ];Jiang, Yimei[ 3 ];Liu, Kun[ 3 ];Chen, Xianze[ 1 ];Shi, Yi[ 1   ];Zhang, Yaqi[ 1 , 2 ];Shi, Minmin[ 2 ];Qiu, Weihua[ 1 , 2 ];Zhao, Ren[ 1 , 2   , 3 ] 王雄军 2019-9-15 第四单位 SCI
56 Structure-activity   relationship study and biological evaluation of SAC-Garlic acid conjugates as   novel anti-inflammatory agents EUROPEAN   JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Bi,   Jingjie[ 1 , 2 ];Wang, Wenqing[ 1 , 2 ];Du, Junxi[ 3 ];Chen, Kun[ 3 ];Cheng,   Kui[ 1 , 2 ] 陈鲲 2019-10-1 第三单位 SCI
57 alpha-Ketoglutarate-Activated   NF-kappa B Signaling Promotes Compensatory Glucose Uptake and Brain Tumor   Development MOLECULAR   CELL Wang,   Xiongjun[ 1 , 2 , 3 ];Liu, Ruilong[ 1 , 2 ];Qu, Xiujuan[ 4 ];Yu, Hua[ 1 , 2   ];Chu, Huiying[ 5 ];Zhang, Yajuan[ 1 , 2 ];Zhu, Wencheng[ 1 ];Wu, Xueyuan[ 6   ];Gao, Hong[ 1 , 2 ];Tao, Bangbao[ 7 ];Li, Wenfeng[ 6 ];Liang, Ji[ 1 , 2   ];Li, Guohui[ 5 ];Yang, Weiwei[ 1 , 2 ] 王雄军1 2019-10-3 第三单位 SCI
58 The   role of the freshwater oligochaete Limnodrilus hoffmeisteri in the   distribution of Se in a water/sediment microcosm SCIENCE   OF THE TOTAL ENVIRONMENT Chen,   Hongxing[ 1 , 2 ];Yan, Liang[ 3 ];Zhao, Jianliang[ 1 , 2 ];Yang, Bin[ 1 , 2   ];Huang, Guoyong[ 1 , 2 ];Shi, Wenjun[ 1 , 2 ];Hou, Liping[ 4 ];Zha, Jinmiao[   3 ];Luo, Yongju[ 5 ];Mu, Jingli[ 6 ];Dong, Wu[ 7 , 8 ];Ying, Guang-Guo[ 1 , 2   ];Xie, Lingtian[ 1 , 2 ] 侯丽萍 2019-10-15 第四单位 SCI
59 DELLA   and EDS1 Form a Feedback Regulatory Module to Fine-Tune Plant Growth-Defense   Tradeoff in Arabidopsis MOLECULAR   PLANT Li,   Yuge[ 1 , 2 ];Yang, Yuhua[ 1 , 2 ];Hu, Yilong[ 1 , 2 ];Liu, Hailun[ 1 , 2   ];He, Ming[ 1 , 2 , 4 ];Yang, Ziyin[ 1 , 2 , 3 ];Kong, Fanjiang[ 5 ];Liu, Xu[   1 , 2 , 3 ];Hou, Xingliang[ 1 , 2 , 3 ] 孔凡江 2019-11-4 第五单位 SCI
60 QTL   Mapping for Protein and Sulfur-Containing Amino Acid Contents Using a   High-Density Bin-Map in Soybean (Glycine max L. Merr.) JOURNAL   OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Ma,   Yujie[ 1 , 2 ];Ma, Weiyu[ 1 ];Hu, Dezhou[ 1 ];Zhang, Xinnan[ 1 ];Yuan,   Wenjie[ 1 ];He, Xiaohong[ 1 ];Kan, Guizhen[ 1 ];Yu, Deyue[ 1 , 3 ] 喻德跃 2019-11-6 第三单位 SCI
61 Distinct   enhancer signatures in the mouse gastrula delineate progressive cell fate   continuum during embryo development CELL   RESEARCH Yang,   Xianfa[ 1 ];Hu, Boqiang[ 2 ];Liao, Jiaoyang[ 1 ];Qiao, Yunbo[ 3 ];Chen,   Yingying[ 1 ];Qian, Yun[ 1 ];Feng, Su[ 1 ];Yu, Fang[ 1 ];Dong, Ji[ 2 ];Hou,   Yu[ 2 ];Xu, He[ 1 ];Wang, Ran[ 1 ];Peng, Guangdun[ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 ];Li,   Jinsong[ 1 , 8 ];Tang, Fuchou[ 2 , 9 , 10 ];Jing, Naihe[ 1 , 7 , 8 ] 乔云波 2019-11-1 第三单位 SCI
62 Designing   soluble soybean polysaccharides-based nanoparticles to improve sustained   antimicrobial activity of nisin CARBOHYDRATE   POLYMERS Luo,   Lijuan[ 1 ];Wu, Ying[ 1 ];Liu, Chun[ 1 ];Huang, Liang[ 1 ];Zou, Yuan[ 2   ];Shen, Yingbin[ 3 ];Lin, Qinlu[ 1 ] 申迎宾 2019-12-1 第三单位 SCI
63 Synthesis   and characterization of vegetable oil based polyurethanes with tunable   thermomechanical performance INDUSTRIAL   CROPS AND PRODUCTS Shen,   Yingbin[ 1 , 2 , 6 ];He, Jialiang[ 3 ];Xie, Zhenxing[ 4 ];Zhou, Xing[ 5   ];Fang, Changqing[ 5 ];Zhang, Chaoqun[ 6 ] 申迎宾 2019-11-15 第二单位 SCI
64 Silicon   dioxide nanoparticles induce insulin resistance through endoplasmic reticulum   stress and generation of reactive oxygen species PARTICLE   AND FIBRE TOXICOLOGY Hu,   Hailong[ 1 ];Fan, Xingpei[ 1 ];Guo, Qian[ 1 ];Wei, Xiangjuan[ 1 ];Yang,   Daqian[ 1 ];Zhang, Boya[ 1 ];Liu, Jing[ 1 ];Wu, Qiong[ 1 ];Oh, Yuri[ 2   ];Feng, Yujie[ 3 ];Chen, Kun[ 4 ];Hou, Liping[ 5 ];Gu, Ning[ 1 ] 陈鲲,侯丽萍 2019-11-7 第四单位 SCI
65 Allele-specific   genome editing of imprinting genes by preferentially targeting non-methylated   loci using Staphylococcus aureus Cas9 (SaCas9) SCIENCE   BULLETIN Liu,   Yajing[ 1 , 2 , 3 ];Li, Jianan[ 1 , 2 , 3 ];Zhou, Changyang[ 3 , 4 ];Meng,   Bin[ 5 ];Wei, Yu[ 3 , 4 ];Yang, Guang[ 1 , 2 , 3 ];Lu, Zongyang[ 1 , 2 , 3   ];Shen, Qingmei[ 6 ];Zhang, Yu[ 1 ];Yang, Hui[ 4 ];Qiao, Yunbo[ 6 ] 乔云波 2019-11-15 第六单位 SCI
66 Testing   multiple hypotheses for the high endemic plant diversity of the Tibetan   Plateau GLOBAL   ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY Haibin   Yu1 | David C. Deane2 | Xinghua Sui1 | Suqin Fang1 | Chengjin Chu1 |
    Yu Liu1,3,4 | Fangliang He2,3
于海彬(参与) 2019 年1 月 第六单位 SCI
67 Base-Editing-Mediated   R17H Substitution in Histone
    H3 Reveals Methylation-Dependent Regulation of Yap
    Signaling and Early Mouse Embryo Development
Cell   Reports 26, 302–312, January 8, 2019 Guang   Yang,1,2,3,6 Changyang Zhou,4,6 Ran Wang,2,3,6 Shisheng Huang,1 Yu Wei,4   Xianfa Yang,1,2,3 Yajing Liu,1 Jianan Li,1 Zongyang Lu,1 Wenqin Ying,4 Xiajun   Li,1 Naihe Jing,1,2,3 Xingxu Huang,1,* Hui Yang,4,* and Yunbo Qiao5,7,* 乔云波(共同通讯) 2019 年1 月 第五单位 SCI
68 Multiplex   CRISPR/Cas9-mediated metabolic engineering increases soybean isoflavone   content and resistance to soybean mosaic virus Plant   Biotechnology Journal 喻德跃(通讯作者/共同通讯作者) 2019-11-18 第三单位 SCI
69 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测 生物多样性 胡宜峰 ; 余文华 ; 岳阳 ; 黄正澜懿 ; 李玉春 ; 吴毅 吴毅 2019-4-15 第一单位 中文核心期刊
70 国家Ⅱ级重点保护野生植物驼峰藤的研究进展 中国野生植物资源 缪绅裕 ; 黄华章 ; 陶文琴 ; 覃希 ; 陈伟霖 ; 戴文坛 缪绅裕 2019-4-15 第一单位 中文核心期刊
71 家蚕幼虫BmToll9基因对肽聚糖和金黄色葡萄球菌的响应表达 昆虫学报 黄燕玲 ; 黄诗怡 ; 李树强 ; 何艳影 ; 陈泽敏 ; 刘吉升 刘吉升 2019-4-20 第一单位 中文核心期刊
72 5E教学模式下躯体的运动教学设计 中学生物教学 卜丽君 ; 陈学梅 ; 舒琥 陈学梅 ,舒琥 2019-4-30 第一单位 一般期刊
73 基于建模和论证教学的减数分裂教学设计 科教导刊(上旬刊) 关钡琪 ; 方文青 ; 胡位荣  胡位荣 2019-5-5 第一单位 一般期刊
74 拟南芥IQM3基因突变减少幼苗的侧根数量和增加主根长度 植物生理学报 徐浩 ; 冯奕嘉 ; 范甜 ; 吕天晓 ; 谢楚萍 ; 周玉萍 ; 田长恩 田长恩 2019-5-20 第一单位 中文核心期刊
75 番杏TtASR基因的克隆及其抗逆功能分析 热带作物学报 叶玉妍 ; 罗鸣 ; 陈红锋 ; 张美 ; 何金实 ; 杨礼香 杨礼香 2019-5-25 第一单位 中文核心期刊
76 光果金樱子中降三萜类化合物的分离与结构鉴定 广东化工 田雨浓 ; 谢国文 谢国文 2019-5-30 第一单位 一般期刊
77 基于菜心(Brassica campestris)基因组Survey测序开发多态性SSR标记 分子植物育种 张润霖 ; 夏岩石 ; 卢宇鹏 ; 李荣华 ; 张华 ; 郭培国 郭培国 2019-5-31 第一单位 中文核心期刊
78 新高考背景下高中生物学实验课走班制教学策略探究 中学生物教学 卓思欣 ; 张英 ; 胡位荣 胡位荣 2019-6-30 第一单位 一般期刊
79 蚂蚁的通讯行为实验方案改进 中学生物教学 陈妙莹 ; 赖增麒 ; 陈学梅 陈学梅 2019-7-10 第一单位 一般期刊
80 水稻根系性状和有机酸分泌对铊吸收能力的影响 广东农业科学 刘芳 ; 杨钊楠 ; 杨睿祺 ; 王摸云 ; 姚焱 ; 张平 姚焱 2019-7-12 第一单位 一般期刊
81 黑蒜加工过程中主要营养物质及抗氧化活性变化的研究 食品安全质量检测学报 徐丽华 ; 温佳艺 ; 刘顺枝 ; 胡位荣 胡位荣 2019-7-15 第一单位 中文核心期刊
82 化学分析法研究成熟方式对番木瓜营养成份的影响 广州化工 黄靖怡 ; 谢靖娴 ; 柯德森 柯德森 2019-7-23 第一单位 一般期刊
83 光倒刺鲃mc5r基因的克隆及对饥饿的响应 南方水产科学 周惠强 ; 陈凯棱 ; 舒琥 ; 杨扬 ; 钟东明 ; 张明清 舒琥 2019-8-5 第一单位 中文核心期刊
84 广东特有的国家Ⅱ级重点保护植物绣球茜草的研究进展 中国野生植物资源 缪绅裕 ; 黄华章 ; 陶文琴 ; 戴文坛 ; 郑带胜 ; 黄仲强 ; 张毅 缪绅裕 2019-8-15 第一单位 中文核心期刊
85 生物学史中蕴含的核心素养教育素材厘析 教育现代化 南雪   ; 舒琥 舒琥 2019-8-23 第一单位 一般期刊
86 国外应用型人才培养模式对我国高校五位一体培养体系的启示 教育现代化 邱胜南   ; 舒琥 舒琥 2019-8-30 第一单位 一般期刊
87 菜薹品质性状与SSR标记的关联分析 园艺学报 夏岩石 ; 张润霖 ; 卢宇鹏 ; 李荣华 ; 李光光 ; 张华 ; 郭培国 夏岩石 2019-9-2 第一单位 中文核心期刊
88 新型产琼胶酶海洋细菌Arthrobacter sp.ZXY772的分离鉴定及其应用 现代农业科技 陈彦梅 ; 聂语琪 ; 谢燕纯 ; 邓素奇 ; 张扬 ; 周钦茂 ; 陈琼华 陈琼华 2019-9-10 第一单位 一般期刊
89 连锁与连锁不平衡联合作图解析烟草青枯病抗性遗传变异 中国烟草科学 赖瑞强 ; 李荣华 ; 夏岩石 ; 郭培国 ; 袁清华 ; 赵伟才 ; 张振臣 郭培国 2019-11-22 第一单位 中文核心期刊
90 酶解法制备琼胶寡糖的抑菌性证明 广州化工 梁家铭 ; 邱洁瑜 ; 林文雄 ; 陈炼恒 ; 司徒金容 ; 何雨桐 ; 柯德森 柯德森 2019-9-23 第一单位 一般期刊
91 大豆GmSPL3基因家族功能初探 大豆科学 吴艳 ; 侯智红 ; 程群 ; 董利东 ; 芦思佳 ; 南海洋 ; 甘卓然 ; 林永波 程群 2019-9-29 第一单位 中文核心期刊
92 皮毛白化小黄蝠在海南首次发现 动物学杂志 周全 ; 余文华 ; 李小琼 ; 李玉春 ; 吴毅 吴毅 2019-10-20 第一单位 中文核心期刊
93 红肉蜜柚果实冷藏过程中的活性氧代谢 食品与发酵工业 汪永红 ; 罗晓敏 ; 刘顺枝 ; 胡位荣 胡位荣 2019-11-13 第一单位 中文核心期刊
94 国家Ⅱ级重点保护野生植物四药门花研究进展 亚热带植物科学 缪绅裕 ; 黄华章 ; 戴文坛 ; 陶文琴 ; 黄金玲 ; 张毅 ; 关权壮 缪绅裕 2019-6-15 第一单位 中文核心期刊
95 广州南沙与珠海淇澳红树林湿地的温湿度效应比较 亚热带植物科学 陶文琴 ; 缪绅裕 ; 戴文坛 ; 黄华章 ; 陈健辉 陶文琴 2019-6-15 第一单位 中文核心期刊
96 酶解酪蛋白产生抗氧化多肽的工艺研究 广东化工 黄靖怡 ; 柯德森 柯德森 2019-6-15 第一单位 一般期刊
97 拟南芥IQM6突变推迟远轴面表皮毛的发生 植物生理学报 冯奕嘉 ; 徐浩 ; 范甜 ; 吕天晓 ; 谢楚萍 ; 周玉萍 ; 田长恩 田长恩 2019-6-20 第一单位 中文核心期刊
98 酪酸菌对集装箱养殖的宝石鲈生长性能及肠道菌群的影响 饲料工业 张明清 ; 周惠强 ; 舒琥 ; 郭静文 ; 钟东明 ; 侯丽萍 ; 舒锐 舒琥 2019-6-25 第一单位 中文核心期刊
99 正交设计优化番石榴(Psidium)属植物SSR-PCR反应体系和引物筛选 分子植物育种 马泽华 ; 刘顺枝 ; 徐社金 ; 汪永红 ; 胡位荣 胡位荣 2019-6-26 第一单位 中文核心期刊
100 大豆适应性的分子遗传基础 自然杂志 林晓雅 ; 刘宝辉 ; 孔凡江 林晓雅 2019-6-25 第一单位 中文核心期刊
101 一株高效好氧反硝化细菌的分离鉴定及脱氮性能研究 生物技术通报 李文甫 ; 杜柳冰 ; 刘思莹 ; 翁美遂 ; 舒琥 ; 陈琼华 舒琥,陈琼华 2019-6-28 第一单位 中文核心期刊
102 北江大刺鳅(Mastacembelus armatus)的核型分析及线粒体Cyt b基因和D-loop的遗传多样性 海洋与湖沼 李芬 ; 陈绮萍 ; 何佩莹 ; 黄小琪 ; 陈忠凯 ; 周惠强 ; 钟东明 ; 舒琥 舒琥 2019-3-15 第一单位 中文核心期刊
103 SPL转录因子的研究进展 大豆科学 吴艳 ; 侯智红 ; 程群 ; 董利东 ; 芦思佳 ; 南海洋 ; 甘卓然 ; 刘宝辉 刘宝辉 2019-3-20 第一单位 中文核心期刊
104 生物工程上游技术实验的教学改革与实践 实验技术与管理 李馨 ; 刘吉升 ; 周玉萍 ; 刘顺枝 ; 覃希 ; 田长恩 李馨 2019-3-25 第一单位 中文核心期刊
105 利用CRISPR/Cas9技术创制大豆高油酸突变系 作物学报 侯智红 ; 吴艳 ; 程群 ; 董利东 ; 芦思佳 ; 南海洋 ; 甘卓然 ; 刘宝辉 刘宝辉 2019-3-16 第一单位 中文核心期刊
106 地表覆盖反光膜对红肉蜜柚叶片气体交换的影响 贵州农业科学 梁海峰 ; 刘顺枝 ; 马泽华 ; 钟进良 ; 胡位荣 胡位荣 2019-2-15 第一单位 一般期刊
107 饲料中添加酪酸菌对宝石鲈生长性能的影响 水产养殖 舒琥 ; 郭静文 ; 詹博锐 ; 张明清 ; 罗智展 ; 候丽萍 ; 舒锐 舒琥 2019-1-1 第一单位 一般期刊
108 卵磷脂的抗氧化性研究 广州化工 伍艳霞 ; 谭翠容 ; 娄悦 ; 郭维 ; 陈艺之 ; 柯德森 柯德森 2019-1-8 第一单位 一般期刊
109 大刺鳅雌雄个体形态差异分析 广东海洋大学学报 周惠强 ; 李芬 ; 舒琥 ; 钟东明 ; 何佩莹 ; 黄小琪 ; 陈忠凯 舒琥 2019-2-15 第一单位 一般期刊
110 夏秋季丹霞梧桐叶片光合特性日变化特征比较 中国野生植物资源 黄华章1,戴文坛1,缪绅裕1* ,陶文琴1,陈健辉1,陈再雄2,陈志红3,胡辉3 黄华章1,通讯作者: 缪绅裕 2019 年10 月 第一单位 中文核心期刊
112 植物内源ABA水平的动态调控机制 植物学报 周玉萍,陈唯,曾晓贤,谢楚萍,田长恩 周玉萍 2019-12-30 第一单位 中文核心期刊
113 高中生物教学中情境教学与情感教育的融合探究 课程教育研究(学法教法研究) 邱胜南,缪绅裕,通讯作者/ 缪绅裕 2019-11-15 第一单位 一般期刊
114 湖北兴山发现霍氏缺齿鼩 动物学杂志 雷博宇,崔继法,岳阳,吴楠,吉晟男,舒化伟.余文华,周友兵 余文华 2019-12-20 第二单位 中文核心期刊
115 湖北省兽类新纪录台湾灰麝鼩 兽类学报 雷博宇 ; 岳阳 ; 崔继法 ; 吉晟男 ; 余文华 ; 韩文斌 ; 周友兵 余文华 2019-3-15 第三单位 中文核心期刊
116 从病毒视角重新审视生命系统结构层次 中学生物教学 方文青 ; 杨静草 ; 胡位荣 方文青,胡位荣 2019-9-10 第二单位 一般期刊
117 利用微藻处理污水的研究进展 水处理技术 罗智展 ; 舒琥 ; 许瑾 ; 郭静文 ; 孙慧明 ; 王忠铭 舒琥 2019-10-17 第一单位 中文核心期刊
118 甬江溪口段宽鳍鱲的种群结构及繁殖力初步研究 水生态学杂志 曹安娜 ; 李强 ; 包薇红 ; 罗艳 ; 徐润林 李强  2019-3-15 第二单位 中文核心期刊
119 COUP-TFⅡ基因缺失小鼠在下丘脑核团中的形态学表型分析 湖北工程学院学报 邢璨 ; 李长春 ; 唐珂 唐珂 2019-6-17 第二单位 一般期刊
120 丁香酚对黄斑篮子鱼幼鱼麻醉效果的研究 南方水产科学 曹晓聪 ; 黄小林 ; 孙莘溢 ; 林黑着 ; 舒琥 ; 杨育凯 ; 黄忠 舒琥 2019-6-5 第二单位 中文核心期刊
121 基于DAP-Seq方法鉴定玉米胚乳特异表达转录因子O2在全基因组水平上的结合位点 科学通报 宁丽华 ; 王建晖 ; 时丕彪 ; 伍楚善 ; 董志诚 ; 赵涵 董志诚 2019-8-30 第二单位 中文核心期刊
122 卵形鲳鲹摄食、耗氧节律和胃肠排空时间的研究 南方水产科学 孙莘溢 ; 黄小林 ; 黄忠 ; 曹晓聪 ; 周婷 ; 林黑着 ; 舒琥 ; 虞为 ; 杨育凯 ; 李涛 舒琥 2019-10-5 第二单位 中文核心期刊